تبلیغات
㋡♂ ♥♥ بیــــڪآر טּـویــســـے هآے فـــــآئــِـزِهــ ♥♥ ㋡♂


㋡♂ ♥♥ بیــــڪآر טּـویــســـے هآے فـــــآئــِـزِهــ ♥♥ ㋡♂

·▪••●● ஐ☆ ♪ پــــَـــــــــــروآز رآ بـِــہ פֿـــآطـِـ ـ ــــر بِسِـپـآر ، پـَــ ـ ـــرنـבهـ مُـــــرבَنیـ ســتــ ♪ ☆ஐ●●••▪·

Design / Email / Profile / Home

             


خــُـبـــــ ســـلآمـ

وَلـــنتآیــن مـُــبـارَکـــ نـَــبـُودِهـ بــآشـِـهـ


اَعــصــآبـــــ نـــدآرَمـــ کــآشـــ میــشـــد اَز ایـــنــ زَمــیــن مــَــحــو شــُـــد


+1 . دیـــهـ خــَــبَـــر نــمِِــــیـدَمـ وآســهــ آپـــــــــــــــــــآم

هـــَــرکـــی بـــخــوآد خـــودِشــــ مـــیــآد اَگـــهــ نــیــآد یــعنــــی نــمـیـخــوآســتــهــ بـــیــآد خــــــــــــووو

پـــَس نــیــــآزی نــــیــس بـــآخـَــفـَــر بـــِـشِــهــ

-2. قـــرآرهــ 
بــَــنـــآ بـــهـ دَلـــــایـــلــی بـــَــعــضـــی هـــآ حــَــذفــــ گـــردنـــــد . تـــمآمــ
  -3 . اِمـــــروز حـــالـــمــ بـــدِهــ بــــــــَــــــــــــد  Free Sign Smileys


+4. اُونـــایِِی هــَــمـ کــهــ ســـَر مـــیــزَنــیــن لـُــطــفـــ فــَرمـــودهــ مَـــطــلــبو بــخونــیــن بــعدا

 نوشــــتـــ کـــامنـــتـــ بِـــذآریـــن بـــلــینـــک مــَـــرآ .
وآلــــــــآ

-5 . اَعـــصـــآبــــمــ رو یــکـــی بـــهــ هَـــمـ ریــــخـــتهــ   مُـــخَــــمـ دآرهـــ ســــــــــــوتــ

مـیـــکِـــشِــهــبـــعدآ نـــوشــــتـــ1ـ : اونــ یکــــی گـــفـــتـــهـ شــــدهــ پـــــســـر نـــمــی بــــآشـــد


نــکـــتهــ:
 
مـــگـــهـ پـــســـرآ چــهــ تـــحــفــهــ یِ خـــآصـــی تَــــشـــریــفــ دآرنــــد جــُـزاندکـــی
کــهـ مــنظـــور ایـــنآنــ بـــآشــــنــــد

بـــعدآ نـــوشــــتـ2ــ : هــَــر اَز گــــاهــــی دِلِ آدمــ مــیگـــیــرهــ پـــَـــــس نَـــگــــیــنــ چـــــــــرآ ،

کــــــــی ، چــــطــور و ایــــنـــآ . . . دِلِ تَـــنــگــ نـوشــتــ : ·

و من چه عاشقانه مے پرستـَم تمام آن
لحظه هآیے رآ کهـ به نامـ نـــمیخوانمـَتــــــ


... +دیــگـ‌ر نـ‌فـ‌سْ کـ‌شـ‌یـ‌دنـْ بـ‌رایـ‌مـْ دُشـ‌وار شـ‌دهـ اسـ‌تــــْ.... +


        دَرکـــ نوشـــتـــ : 

      چــِـشـــمـــآی خُـــشــمِلـِــتــ رو بِــبَـــنـــد ، بــِذآر آهــنـــگــــِ وِبَـــــــمـ  گـــوشـــتــ رو بِـــنَـــوآزهــ

      مــیــفَـــهــمی حـــــآلـــَمــــو

+ 1390/11/24| 12:01|فــღــآئـِــزِهـ خـــآنـُـومـے Ɔσммɛит ()